Procesbegeleiding

Het uitvoeren van een proces brengt verschillende uitdagingen met zich mee: hoe borg je dat alle partijen zich gehoord voelen en wanneer is het succesvol afgerond? Daarbij kunnen de belangen van ondernemers of vastgoedeigenaren afwijken van de gemeentelijke wensen of visie.

 

Er is regie nodig, een begeleiding die onafhankelijk is en werkt vanuit expertise in plaats van het behartigen van de eigen belangen.

 

Hoe Ik Onderneem! helpt

Ik Onderneem! heeft veel ervaring met het begeleiden van verschillende stakeholders op het gebied van specifieke thema’s, relevant voor het winkelgebied. Met onze kennis, ervaring en expertise zijn we in staat elk proces te begeleiden, van A tot Z.

 

We nemen een onafhankelijke procesbegeleidingsrol aan om diverse vraagstukken breed gedragen te krijgen, input te verzamelen en politieke verschillen te beslechten. Zowel in de samenleving (achterban van diverse stakeholders) als in de Raad.

 

Op basis van kennis (en niet op basis van politiek) gaan we de discussie aan, zodat duurzame keuzes worden gemaakt. In onze onafhankelijke rol zorgen we altijd voor een duidelijk doel en heldere positionering, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende belangen en er vanuit samenwerking overeenstemming ontstaat.

“Er wordt rekening gehouden met het belang van elke stakeholder, zodat er draagvlak ontstaat om vanuit het collectief aan de slag te gaan.”

Wat is Procesbegeleiding?

Vanuit onze begeleiding ontzorgen we gemeenten bij elk proces. Ik Onderneem! neemt een onafhankelijke en begeleidende rol. Er wordt rekening gehouden met het belang van elke stakeholder, zodat er draagvlak ontstaat om vanuit het collectief aan de slag te gaan. Voorafgaand wordt het doel/resultaat helder geformuleerd, zodat de impact en de meerwaarde duidelijk meetbaar zijn.

Wij stellen dat er een goed resultaat is behaald wanneer:

  • Alle relevante partijen voldoende ruimte hebben gekregen om hun visie, input, mening en ideeën in te brengen;
  • Inzichtelijk is wat daarmee is gedaan. En als er niets mee is gedaan dat hiertoe ook een goede argumentatie en interactie met de inbrenger is geweest;
  • Alle vertegenwoordigingen (ondernemers, vastgoed etc.) voldoende inzet hebben gedaan om hun achterbannen te betrekken;
  • Duidelijk is welk eindbeeld de voorkeur heeft en dat bij verschillende voorkeuren (door verschillende betrokkenen) de verschillen goed beschreven zijn;
  • De keuze voor de toekomst (genomen door de gemeenteraad) genomen wordt met inachtneming van de wensen en eisen;
  • De keuze door de betrokken partijen wordt geaccepteerd en leidt tot actieve deelname in realisatie.

Hoe pakken we dit aan?

Er wordt gewerkt volgens een duidelijke visie op winkelgebieden. Dit bestaat onder meer uit de overtuiging dat een toekomstbestendig winkelgebied alleen kan floreren als vastgoed, ondernemers en overheid, gezamenlijk met andere betrokkenen investeren in deze toekomst. Samenwerken is cruciaal.

Daarbij zijn wij overtuigd van het feit dat samenwerken alleen mogelijk is als iedere partij;

  • Afzonderlijk goed weet wat zij wil én wat zij kan investeren (tijd, geld, kennis, ervaring etc.) en in staat is dit te vertalen naar wensen van anderen en eigen inzet;
  • De toegevoegde waarde ziet van de inbreng en inzicht van de andere partij;
  • In staat is een stukje eigenheid (mening, overtuiging, inzet) in durft te leveren omdat dit een groter eindresultaat oplevert;
  • Open en transparant is in haar communicatie, wensen, meningen en mogelijkheden.

Dit mag met veel wrijving tot stand komen, zolang bovengenoemde punten in ere worden gehouden. Ik Onderneem! is in een proces in staat dit neer te zetten, mits wij het vertrouwen en daarmee de ruimte krijgen om een onafhankelijke en leidende rol te nemen om het beoogde resultaat te bewerkstelligen.

Vanuit Ik Onderneem! maken wij onderscheid in partijen die een direct belang vertegenwoordigen (zoals het ondernemerscollectief, vastgoedcollectief, initiatiefnemers ontwikkelingen, cultuur/maatschappelijk ontwikkelingen, etc.) en betrokken individuen (zoals vastgoedeigenaren, ondernemers, bewoners, etc.).

Wij stellen dat elke inbreng serieus is voorbereid en doordacht en dat er actief achterbannen worden geraadpleegd (bij vertegenwoordiging).

Welke gebieden gingen je voor?

Gemeente Bladel is geconfronteerd met verschillende initiatieven van private partijen die wel of geen plaats kunnen krijgen in het centrum van overmorgen. Om dit te kunnen beoordelen is er een centrumvisie nodig. Vanwege de posities van bekende ontwikkelaars, pandeigenaren en lokale partijen is het cruciaal dat de visie aansluit bij de wensen van een breed publiek. Er spelen ook een cultureel centrum en een gemeenschapshuis in de discussie mee, daarmee ook verschillende (culturele en maatschappelijke) verenigingen. Het gaat om een plaats waar veel verschillende verbindingen tussen mensen en posities liggen. Iedereen betrokken bij een bruisend centrum, maar zeker ook veel eigen belangen die daar haaks op kunnen staan. Allemaal invloed in verschillende gremia, van Rotary, tot politieke partijen, tot raadsleden en bestuurders.

Aan de slag

Wij geloven in maatwerk en dat de kracht van het individu vanuit samenwerking wordt vergroot. Welke uitdagingen en kansen spelen er in jouw gebied? We bespreken graag persoonlijk en vrijblijvend wat we voor jouw gebied kunnen betekenen. Neem contact op met een van onze experts.