Dordrecht

Aanleiding
De ontwikkelingen in binnensteden noodzaken tot een vernieuwde strategie op de aanpak van de toekomstige opgaven. In 2017 is een Expertteam in opdracht van het College van B&W aan de slag gegaan met het formuleren van uitgangspunten voor een nieuwe visie op de binnenstad van Dordrecht. Als vervolg hierop zijn BRO en Ik Onderneem! ingeschakeld om de organisatiestructuur in de binnenstad onder de loep te nemen en de veranderopgaven te schetsen waar het Platform Binnenstadsontwikkeling Dordrecht voor staat.

Uit de gesprekken met de betrokken stakeholders blijkt dat de samenwerkende partners voor een drietal prominente veranderopgaven staan, om de samenwerking in de binnenstad toekomstbestendig te maken:

1. Herorganiseren van de ondernemers. De opgave is om te komen tot een bloeiende ondernemersvereniging voor de binnenstad met betrokken achterban en een sterke ambitie en inhoudelijke agenda voor de komende jaren.
2. Activeren van ondernemers ‘Ondernemers zijn de motor van het winkelgebied’. Alleen door activatie en participatie van ondernemers bij het actief vermarkten van het winkelgebied wordt het voor de consument voelbaar en zichtbaar wat er te beleven valt.
3. Opbouwen van de organisatie van het vastgoed. Momenteel is de vastgoedsector niet meer vertegenwoordigd, dan wel verenigd. Het is van belang dat 2018 het jaar wordt waarin vastgod een betrouwbare en sterke gesprekspartner wordt voor de andere stakeholders, inclusief een inhoudelijke agenda, een strategie en investeringsvermogen om te participeren.
4. Herinrichten organisatie bureau binnenstad. Door de betrokkenheid, het mandaat en de achterban van ondernemers en vastgoed opnieuw te organiseren kan er gebouwd worden aan een sterke, vernieuwde samenwerkingsorganisatie op binnenstadsniveau.

Samenwerking BRO en Ik Onderneem! 
De opgave waar de binnenstad van Dordrecht voor staat willen wij voortzetten door een samenwerking tussen BRO en Ik Onderneem!. Hierbij zal BRO sturen op proces en inhoud (projecten) en stuurt Ik Onderneem! op het ‘in beweging krijgen en houden van partijen’ en een stevige bestuursinvulling van partijen met een stevig mandaat van de eigen achterban. Op deze manier wordt er enerzijds gebouwd aan inhoud met een fundament en anderzijds wordt bereikt dat alle stakeholders overtuigd zijn en de noodzaak inzien van effectieve samenwerking, afstemming en zich ten volle inzetten in uitvoering en financiering.

Aanpak
Zoals eerder geformuleerd is het uiteindelijke doel te komen tot een duurzame regie- en uitvoeringsorganisatie die flexibel en slagvaardig met de binnenstad aan de slag is. De eerste fase is het bouwen aan hernieuwde betrokkenheid van ondernemers en vastgoedeigenaren. Wanneer de contouren hiervan helder worden, kan er een nieuwe, sterke organisatiestructuur op binnenstads-niveau worden opgezet.

Resultaat
De ondernemers zijn inmiddels samen aan het werk in werkgroepen en de contouren voor het bureau binnenstad staan ook en er is draagvlak voor.

Meer informatie? Neem contact op met Rob Weiss.


Rob Weiss

Directeur

Contact

 Mobiel 06 398 36 882 

 E-mail r.weiss@ik-onderneem.nl

 


Sonja den Duijn

Operationeel Manager

Contact

 Mobiel 06 242 311 94 

 E-mail s.unk@ik-onderneem.nl