Bladel

Aanleiding

Gemeente Bladel wilde graag voor eind 2018 een toekomstbestendige centrumvisie ontwikkeld hebben die als toetsingskader kon dienen om initiatieven die er liggen en/of in de toekomst worden ingediend, te (kunnen) beoordelen. Om tot deze centrumvisie te komen heeft de gemeente vier verschillende bureaus gevraagd een conceptvisie te ontwikkelen voor de kern Bladel. In deze visies wilde de gemeente ook de input zien verwerkt van bewoners, vastgoedeigenaren en ondernemers opdat de uiteindelijke keuze draagvlak kreeg en een echt Bladelse invulling. Uiteindelijk heeft de gemeente in december een keuze gemaakt in de gemeenteraad.

Om dit interactieve traject zo onafhankelijk mogelijk vorm te geven is er voor gekozen om een extern procesbegeleider aan te stellen. De procesbegeleider is een centraal aanspreekpunt voor betrokkenen en belanghebbenden en is de verbindende schakel tussen inhoud en partijen. Ik Onderneem! is gevraagd om deze procesleidersrol in te vullen. Na inhoudelijk overleg over de wensen en voorwaarden voor succes is Ik Onderneem! vanaf eind augustus 2018 gestart met de procesbegeleiding. Dit is vanaf start een intensief traject geweest, zowel in inhoud als in tempo voor alle partijen als in de stappen.

Aanpak

De procesbegeleider heeft tot taak om de lokale partijen te betrekken bij de totstandkoming, de keuzes en de gevolgen van deze keuzes voor alle wensen en input die zijn gegeven door verschillende stakeholders. Het doel van deze rol en invulling was drieledig:

1. Informeren; Zorg dragen voor goede communicatie aan alle betrokkenen. Iedereen weet wat de bedoeling is en wat er van het wordt verwacht.
2. Activeren; Zorg dragen dat iedereen die belang in het centrum heeft of betrokkenheid heeft haar input geeft via de daartoe ingerichte kanalen.
3. Draagvlak creëren; De direct belanghebbenden zo betrekken dat de kans op draagvlak van het eindproduct zo hoog mogelijk is.

Ik Onderneem! heeft het proces tot besluitvorming in de raad begeleidt en is projectleider en aanspreekpunt geweest voor betrokkenen.

Resultaat

Met koers en focus is er een keuze voor een centrumvisie gemaakt waarbij alle betrokkenen zijn gehoord en input hebben kunnen geven. Dit alles binnen de gestelde termijn naar tevredenheid.

Meer informatie? Neem contact op met Sonja den Duijn, 06 242 311 94


Sonja den Duijn

Operationeel Manager

Contact

 Mobiel 06 242 311 94 

 E-mail s.unk@ik-onderneem.nl